Algemene Voorwaarden

Bij STDK | Studio Staddijk houden we van duidelijkheid. Daarom geen lange contracten, maar wel een paar duidelijke afspraken.

 • Iedere productie begint met het uitbrengen van een offerte, waarin wij gedetailleerd uitleggen wat wij voor u kunnen doen.
 • Een opdracht is pas een opdracht als u de offerte door u en door ons schriftelijk is bevestigd.
 • Wijzigingen in de opdracht die tot een andere prijs leiden, worden schriftelijk bevestigd.
 • Wij leveren wat is afgesproken; u betaalt de factuur binnen de afgesproken betalingstermijn.
 • Wij hebben het recht om alles wat in de offerte niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 • Tenzij anders overeengekomen, hebben wij het recht derden in te huren voor het uitvoeren van de productie.
 • Wij bieden u een niet-exclusieve beperkte licentie voor het gebruik van het eindproduct zoals omschreven in de offerte; u respecteert onze rechten als makers zoals onder andere vastgelegd in de Auteurswet 1912.
 • Klachten meldt u binnen tien dagen na aflevering van het eindproduct; wij doen ons best eventuele fouten binnen tien dagen te herstellen.
 • Bronmateriaal, al dan niet gebruikt voor het eindproduct, blijft ons eigendom.
 • Als geen afspraken zijn gemaakt over archivering, mag het bronmateriaal twee maanden na aflevering van het eindproduct worden vernietigd.
 • Indien een van beide partijen zich niet aan de afspraken houdt, of als er verschil van mening ontstaat dat niet gedekt is door deze algemene voorwaarden, wordt in eerste instantie geprobeerd er samen uit te komen. Als dat niet lukt wordt het verschil voorgelegd aan een door ons gekozen mediator of een rechtbank.

Acceptatie: Door aanvaarding van de uitgebrachte offerte geeft de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren.

Privacy

STDK | Studio Staddijk is een handelsnaam van newwws.net bv, een volledige dochter van Mens|Data Holding BV.

Vastleggen en verwerking van gegevens: Newwws.net BV en moederbedrijf Mens|Data Holding BV gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten, en/of om u te informeren over andere producten en diensten. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Gebruik van cookies:
De website van STDK | Studio Staddijk maakt mogelijk gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Cookies worden onder andere gebruikt om informatie ingevoerd op een webpagina, toegankelijk te maken voor een andere webpagina. Cookies kunnen ook worden gebruikt om inzicht te krijgen in de populariteit van webpagina’s. Het uitzetten van cookies beperkt mogelijk het gebruik van onze website en diensten.

Links: Newwws.net BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar via externe links wordt verwezen.

Wijzigingen: Newwws.net BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage: U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan: Emday BV ter attentie van Saskia de Jong (saskia@stdk.nl).

(versie 20120205)